Algemene voorwaarden

Zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51971984.

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
- Van den Berg Hardhout BV: de gebruiker van de algemene voorwaarden; - opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van Van den Berg Hardhout BV;
- overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Van den Berg Hardhout BV en opdrachtgever, waarbij opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het leveren van zaken en/of diensten, waaronder begrepen het verrichten van advies- en voorlichtingswerkzaamheden in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming
overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Van den Berg Hardhout BV, alsook op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten waarbij Van den Berg Hardhout BV zaken en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, waaronder begrepen het verrichten van advies- en voorlichtingswerkzaamheden in de ruimste zin des woords, ook indien deze zaken of
diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Alle aanbiedingen van Van den Berg Hardhout BV zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Eenmaal door opdrachtgever geplaatste orders kunnen door opdrachtgever niet eenzijdig worden ingetrokken of geannuleerd.
2.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Van den Berg Hardhout BV heeft bereikt. Ingeval van een mondelinge acceptatie of een mondelinge (na)bestelling door opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand zodra Van den Berg Hardhout BV de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd,
dan wel zodra door Van den Berg Hardhout BV uitvoering is gegeven aan de opdracht. Door de acceptatie verklaart opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij afstand van een
toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden.
2.5 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Van den Berg Hardhout BV aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van den Berg Hardhout BV en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van Van den Berg Hardhout BV exclusief kosten voor vervoer en exclusief BTW. 
3.2 Indien ingeval van verkoop respectievelijk levering op aanvoer, herziening van de koersen in één of meer valutaʼs waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst is gebaseerd, plaatsvindt, heeft Van den Berg Hardhout BV het recht de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de overeengekomen prijs ingevolge
deze bepaling met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De mededeling daarvan dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat Van den Berg Hardhout BV opdrachtgever van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
3.3 Iedere verkoop respectievelijk levering op aanvoer geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals, maar niet beperkt tot, uitvoerrechten in het oorspronggebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, etc. Eventuele voordelige respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van verscheping respectievelijk aankomst, respectievelijk aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van opdrachtgever.

Artikel 4 Levering en risico
4.1 Levertijden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is afgesproken. Zolang alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens nog niet in het bezit zijn van Van den Berg Hardhout BV schuift de afgesproken levertijd door met een termijn gelijk aan de daardoor ontstane vertraging.
4.2 Indien is overeengekomen dat de zaken op aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede - zowel kwantitatief als kwalitatief -, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico tijdens de aanvoer geheel voor rekening van opdrachtgever. Wanneer de aflader dan wel degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de aangekochte zaken worden betrokken geheel, of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welke hoofde of uit welke oorzaak, heeft Van den Berg Hardhout BV het recht de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden.
4.3 Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Van den Berg Hardhout BV recht op betaling vanaf drie maanden na melding door Van den Berg Hardhout van gereed liggen. Wanneer binnen drie maanden na terbeschikkingstelling van de goederen niet (geheel) is afgeroepen, heeft Van den Berg Hardhout BV het recht opdrachtgever schriftelijk te sommeren dat opdrachtgever een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie opdrachtgever verplicht is binnen vijf dagen gehoor te geven. De door opdrachtgever na sommatie te noemen termijn mag niet langer zijn dan één maand.
4.4 De levertijd kan door Van den Berg Hardhout BV worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen zoals genoemd in artikel 11 van deze voorwaarden.
4.5 Bij levering franco geschiedt het vervoer van de zaken voor rekening en risico van Van den Berg Hardhout BV. In alle andere gevallen geschiedt het vervoer van de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever. In ieder geval zijn vanaf het moment van de levering de zaken voor risico van opdrachtgever en komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de zaken en/of derden mocht ontstaan voor rekening van opdrachtgever. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat Van den Berg Hardhout BV conform de overeenkomst de zaken ter aflevering
aanbiedt doch opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt.
4.6 Opdrachtgever is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Bij levering franco is Van den Berg Hardhout BV uitsluitend verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig of onvolledig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval, naast de betalingsverplichting, alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de interest, transportkosten en opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.7 Bij levering en facturering is Van den Berg Hardhout BV bevoegd een meer en minder leverings-marge te hanteren van maximaal 10%.
4.8 Tenzij anders overeengekomen zal de verpakking door Van den Berg Hardhout BV niet worden teruggenomen.

Artikel 5 Kwaliteit
5.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, levert Van den Berg Hardhout BV normale kwaliteit en gelden met betrekking tot afmetingen, aantallen, enz. de normale handelsgebruiken. Van den Berg Hardhout BV kan altijd keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan, welke keuring binnen twee werkdagen nadat Van den Berg Hardhout BV heeft meegedeeld dat de betreffende zaken voor keuring gereed staan, dient te geschieden. Keur der directie geschiedt uitsluitend indien partijen dit, alsmede de voorwaarden waaronder, uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5.2 Vaststelling van het vochtpercentage van kunstmatig gedroogd hout geschiedt volgens de geldende Nederlandse (NEN) of Europese (EN) norm, met gebruikmaking van steekproefgrootte en acceptatieniveau AQL 10. Van den Berg Hardhout BV garandeert het overeengekomen houtvochtpercentage tot maximaal vijf dagen na gereed melding. Reclames over de kwaliteit van het drogen dienen op de dag van afhalen danwel bezorgen van het gedroogde hout te zijn ontvangen en tegelijk schriftelijk te worden bevestigd.
5.3 Indien van toepassing kan zowel opdrachtgever als Van den Berg Hardhout BV verlangen dat de levering geschiedt conform de toepassingsspecifieke KOMO-richtlijnen. In zodanig geval dient zulks bij de aanvraag dan wel bij de aanbieding nadrukkelijk schriftelijk onder de aandacht van de andere partij te worden gebracht met vermelding van de eisen waarop het certificaat betrekking heeft.
5.4 Indien in het bestek voor het bouwwerk waarin het hout moet worden verwerkt is bepaald dat het hout conform KOMO-richtlijnen moet worden geleverd, is opdrachtgever verplicht deze bepaling schriftelijk bij zijn aanvraag ter kennis van Van den Berg Hardhout BV te brengen.
5.5 Indien levering conform KOMO-richtlijnen als in het vierde lid van dit artikel bedoeld is overeengekomen, zijn opdrachtgever en Van den Berg Hardhout BV gelijkelijk bevoegd de naleving van de uit het certificaat voor Van den Berg Hardhout BV voortvloeiende verplichting te doen controleren door een hiertoe bevoegde certificerende instantie (bijvoorbeeld KIWA of SKH). Indien en voorzover deze controle kosten veroorzaakt, zal door de certificerende
instantie, afhankelijk van het resultaat van de controle, worden beslist te wiens laste deze kosten komen; deze beslissing is voor opdrachtgever respectievelijk Van den Berg Hardhout BV bindend.
5.6 Ingeval van levering van plaatmateriaal gelden, voor zover fabrikanten zich hieraan conformeren, de normen als gesteld in NEN-EN 314-2:1993. In de gevallen dat fabrikanten zich niet conformeren, wordt verwezen naar de producentenspecificatie en/of vigerende normen in het land van herkomst van de producten met betrekking
tot maat- en diktetolerantie, lijming, opbouw van de platen en kwaliteiten.

Artikel 6 Reclames
6.1 Opdrachtgever dient de zaken terstond bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft specificatie, dikte, breedte, lengte en stuks overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen - of indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.2 Iedere reclame terzake van onvolledige of onjuiste levering dient terstond na levering duidelijk omschreven en gemotiveerd, schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
Indien niet terstond wordt gereclameerd zijn de hoeveelheden, zoals omschreven in de vrachtbrieven, afleveringsbonnen en soortgelijke bescheiden, als juist erkend. 
6.3 Reclames over eventuele mancoʼs of beschadigingen dienen door opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. 
6.4 Reclames met betrekking tot eigenschappen van de geleverde zaken dienen, duidelijk omschreven, gemotiveerd en schriftelijk te worden ingediend. Binnen een termijn van drie werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen acht dagen na levering.
6.5 Indien niet conform het bepaalde in artikel 6.4 wordt gereclameerd, vervalt het recht van reclame. Het recht van reclame van opdrachtgever vervalt ook indien opdrachtgever de zaken na keuring zoals omschreven in artikel 5.1 reeds had goedgekeurd, alsook wanneer een geleverde partij is aangebroken dan wel geheel of gedeeltelijk
is verwerkt. 
6.6 Bij tijdig uitoefenen van het recht van reclame zal opdrachtgever Van den Berg Hardhout BV in de gelegenheid stellen de zaken ter plaatse van aflevering te inspecteren. Het is opdrachtgever niet geoorloofd de geleverde zaken zonder meer en zonder Van den Berg Hardhout BV te waarschuwen terug te zenden. Opdrachtgever zal de zaken zodanig dienen te verzorgen, dat ze niet in waarde achteruitgaan, zulks op straffe van de verplichtingen van opdrachtgever om deze zaken te aanvaarden. Hout waarop een afkeuringsmerk is aangebracht, zal door Van den Berg Hardhout BV niet behoeven te worden teruggenomen.
6.7 Reclames door opdrachtgever geven opdrachtgever geen bevoegdheid tot opschorting van zijn betalingsverplichting dan wel verrekening.
6.8 Indien de reclame door Van den Berg Hardhout BV gegrond wordt bevonden, zal Van den Berg Hardhout BV aan opdrachtgever hetzij een billijke schadevergoeding voldoen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken geheel of gedeeltelijk vervangen, waarbij de overeengekomen te vervangen zaken dienen te worden teruggezonden, één en ander ter vrije keuze van Van den Berg Hardhout BV.

Artikel 7 Betaling
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Van den Berg Hardhout BV is altijd gerechtigd zekerheid voor betaling te eisen, tot het stellen waarvan de opdracht-gever alsdan verplicht is. 
7.2 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Van den Berg Hardhout BV is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever aan Van den Berg Hardhout BV de alsdan geldende wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Van den Berg Hardhout BV om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 15% van de hoofdsom. Indien Van den Berg Hardhout BV kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.
7.3 Indien opdrachtgever met de betaling jegens Van den Berg Hardhout BV in gebreke is, heeft Van den Berg Hardhout BV het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten tot die betaling, inclusief betaling van vervallen rente en kosten, is geschied, terwijl over de verdere levering - ook indien
anders was overeengekomen - contante betaling kan worden geëist. Het vorenstaande laat alle verplichtingen van opdrachtgever tot nakoming van de verbintenissen uit de met Van den Berg Hardhout BV gesloten overeenkomst(en) onverlet.
7.4 Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Euroʼs, tenzij Van den Berg Hardhout BV een andere valuta aanwijst. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Indien door Van den Berg Hardhout BV geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Van den Berg Hardhout BV jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in artikel 6.8 van deze voorwaarden (onder “Reclames”) is geregeld.
8.2 Indien Van den Berg Hardhout BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Van den Berg Hardhout BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van den Berg Hardhout BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Van den Berg Hardhout BV toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.4 Van den Berg Hardhout BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daar-onder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden en/of leidinggevenden van Van den Berg Hardhout BV.
8.6 In het geval door Van den Berg Hardhout BV diensten zijn verleend, waaronder begrepen het verrichten van advies- en voorlichtingswerkzaamheden in de ruimste zin des woords, geldt ten aanzien van aansprakelijkheid dat daarvoor geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Opdrachtgever vrijwaart Van den Berg Hardhout BV voor alle aanspraken welke derden in verband met hiervoor bedoelde adviezen tegen Van den Berg Hardhout BV mochten instellen.
8.7 Van den Berg Hardhout BV zal nooit aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreken in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
9.1 Van den Berg Hardhout BV is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- opdrachtgever verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.2 Voorts heeft Van den Berg Hardhout BV het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien
opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen.
9.3 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Van den Berg Hardhout BV geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot, winstderving en transportkosten, waardevermindering van in opslag zijnde of reeds aangekochte zaken, opslagkosten en aan derden verschuldigde kosten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Door Van den Berg Hardhout BV geleverde zaken, waaronder worden begrepen reeds aangebroken partijen, alsook zaken die reeds een gedeeltelijke bewerking hebben ondergaan, zowel betaalde als onbetaalde zaken, blijven haar eigendom totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle door hem met Van den Berg Hardhout BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.
10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van den Berg Hardhout BV.
10.3 Indien Van den Berg Hardhout BV gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper Van den Berg Hardhout BV onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
10.4 Onverminderd al hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt geregeld, behoudt Van den Berg Hardhout BV zich alle haar toekomende intellectuele eigendomsrechten en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Van overmacht aan de zijde van Van den Berg Hardhout BV is sprake, indien Van den Berg Hardhout BV na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt in haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, bijzondere weersomstandigheden, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Van den Berg Hardhout BV als bij derden, van wie Van den Berg Hardhout BV de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Van den Berg Hardhout BV ontstaan.
11.2 Indien door overmacht de levering meer dan zes maanden vertraagd wordt, zijn zowel opdrachtgever als Van den Berg Hardhout BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden kan de overeenkomst pas als ontbonden worden beschouwd indien Van den Berg Hardhout BV schriftelijk met de ontbindingsverklaring heeft ingestemd. Ingeval van ontbinding heeft Van den Berg Hardhout BV slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschilbeslechting
12.1 Op alle door Van den Berg Hardhout BV gedane offertes en op alle door Van den Berg Hardhout BV aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.2 Elk geschil tussen Van den Berg Hardhout BV en opdrachtgever, waaronder begrepen de invordering van geldsommen, zal uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Utrecht. Niettemin heeft Van den Berg Hardhout BV het recht een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter, dan wel te kiezen voor arbitrage.
12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Vraag 'm aan!
HOUTduif

In ons gratis magazine vindt u interessante artikelen, achtergrondinformatie over ons bedrijf en natuurlijk veel inspirerende foto's van gerealiseerde projecten. Vul het formulier in en u krijgt het gratis toegezonden.

GRATIS AANVRAGEN

Volg ons:

Amazone